Nejen o mých filmech

Svatý postavil most mezi Prahou a Benátkami

28. 1. 2010 15:47

Dvě města proslavená svou krásou spojila tradice svatého Jana Nepomuckého. Květnových oslav 280. výročí kanonizace našeho zemského patrona se zúčastnili také gondolieri z Benátek. To Češi jim připomněli patrona, na kterého pozapomněli. Nově restaurovanou italskou sochu českého světce po­žehnal v říjnu v Benátkách kardinál Miloslav Vlk.

 


Sochu objevil jezuita

Kult svatého Jana Nepomuc­kého je nerozlučně spjatý s čes­kým barokním uměním. Svato­jánské sochy patří k typickým atributům české krajiny. Najde­me je zejména na mostech, nej­známější je samozřejmě sv. Jan Nepomucký z Karlova mostu. Se stovkami kostelů a kaplí zasvě­cených sv. Janu Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i v zahraničí. Kult Jana Nepo­muckého se díky jezuitským mi­siím rozšířil téměř po celém svě­tě. Jen v Evropě najdeme přes sedm tisíc mostů s jeho sochou a celkový počet jeho vyobrazení ve světě přesahuje šedesát tisíc.

Sv. Jan Nepomucký není pou­ze hlavním patronem Čech, je také jedním ze čtyř patronů Be­nátek, vedle svatého Marka, The­odora a Rocha. Patrona gondo­lieru připomíná socha u kostela sv. Lucie na soutoku benátského Canal Grande a Canal Canna-regio. Účastníci největšího tra­dičního závodu gondol zvaného Regatta Storica se u sochy Jana Nepomuckého každoročně otá­čejí, a přitom netušili, o koho se jedná.

Na zdevastovanou a polo-zapomenutou sochu upozor­nil dokumentární film Otakara Schmidta, Jany Studničkové a je­zuity patera Miroslava Herolda Nejznámější Čech - Jan Nepo­mucký, světec s pěti hvězdami. Při natáčení se u sochy modlili za společné vyplutí na lodi zvané Evropská unie. Před dvěma lety o Vánocích film vysílala Česká televize a letos vychází na DVD.

Impuls přišel z Prahy

Oslavy kulatého výročí svato­řečení Jana Nepomuckého v Pra­ze byly výjimečné. Po dvou stech letech se pod Karlovým mostem opět pořádaly vodní svatojánské oslavy jako v době baroka. Jejich součástí se stal koncert na hla­dině Vltavy, ohňostroj a výsta­va věnovaná baroknímu světci. Benátské gondoliery i s Quatro-desonou, největší gondolou na světě, pozval do Prahy ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman. Pražských oslav se zú­častnil i benátský radní pro turis­tiku a kulturu August Salvadoři, který také rozhodl, že vzácná so­cha Giovanniho Marii Morlaitera, bude opravena. Na obnově se podíleli i pražští restaurátoři.

Slavnostní požehnání nově zrestaurované sochy 25. října v Benátkách se stalo novým za­čátkem vzájemné spolupráce a přátelství mezi Prahou a Be­nátkami. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se při té příležitosti setkal s představiteli města a kraje Veneta včetně sta­rosty Massima Cacciariho a patri­archy Benátek. Štáb televize NOE ho doprovázel i na projížďce po benátských kanálech.

Návštěva vyvrcholila slavnost­ním žehnáním sochy. Je potěšu­jící, že němý svědek našich dějin, napomáhá k dobrým vztahům a přátelským gestům napříč ná­rody - pomáhá stavět mosty. Jeho život z víry a mučednická smrt tak přinášejí i dnes dobré ovoce.

 


SV. JAN NEPOMUCKÝ (nar. 1340-1350 a zemřel 20. března 1393). Generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolic­ké církve, jeden z českých zemských patronů, byl umučen kvůli sporu mezi králem Václavem IV a arcibiskupem Janem z Jen-štejna. Jeho tělo bylo hozeno do Vltavy z Karlova mostu. Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona začal být pova­žován kolem roku 1600. Za svatého byl papežem Benediktem XIII. prohlášen 19. března roku 1729.

 

 

Jana Šilhavá

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio